مالیاتهایی که در زمان خرید ملک غیرمنقول در جمهوری ترک قبرس شمالی باید پرداخت شود.

· اگر یک قرارداد فروش ثبت شود. 0.5 درصد از قیمت فروش به عنوان هزینهی تمبر مالیاتی (توسط خریدار پرداخت میشود).

· 6 درصد هزینهی ثبت زمین بابت انتقال سند مالکیت ملک غیر منقول.

· 5 درصد مالیات ارزش افزوده (توسط خریداد پرداخت میشود).

· مالیات سرمایه – این مالیات توسط فروشنده پرداخت میشود. فروشنده 4.25 درصد مالیات پرداخت میکنند..


خارجیهای چگونه میتوانند در جمهوری ترک قبرس شمالی ملک بخرند؟

·کارت شناسایی یا پاسپورت خریدار تنها مدرک لازم برای خرید ملک است.

· هر فرد باید درخواست مجوز سکونت در قبرس شمالی را ثبت کند. به صورت کلی، در اولین سفر به قبرس شمالی یک ویزای توریستی 3 ماهه به صورت اتوماتیک به فرد داده میشود. اگر کسی بخواهد که بعد از زمان انقضای ویزا در قبرس شمالی بماند، باید یک درخواست مجوز اقامت موقت در ادارهی مهاجرت ثبت کند.

· در حال حاضر تمام پروازها به قبرس شمالی باید از طریق ترکیه انجام گیرد. شما همچنین میتوانید از طریق رد شدن از مرز قبرس جنوبی به قبرس شمالی بیایید.

·  جهت خرید ملک غیرمنقول، این ملک باید گِرو نبوده یا مانعی برای معامله نداشته باشد. .

· فروشنده باید مالک مطلق ثبت شدهیِ ملک باشد.

· بعد از امضا شدن قرارداد، هزینهی تمبر مالیاتی- که بر اساس قانون فعلی 0.5 درصد از قیمت فروش است- باید تا 21 روز بعد از امضا شدن قرارداد، توسط خریدار به ادارهی مالیات پرداخت شود.

·حقوق ملکی خریدار زمانی که او قرارداد را در اداره ثبت املاک ثبت کند قانونی میشود. بدینگونه ملک در اختیار یا تصاحب شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت.

·لازم است که درخواست ثبت ملکتان را به ادارهی املاک شهرداری کیرِنا یا شهرداریهای مربوطه (آلسانجاک و کاتالکوی) بدهید. شما برای ثبت درخواست، به قرارداد فروش مهر شده، سند ثبتی ادارهی ثبت املاک مربوطه و سند شناسایی رسمی ( کارت شناسایی یا پاسپورت) نیاز خواهید داشت. محاسبات مالیات ملک شما بر اساس مساحت (متر مربع) خانهی شما حساب خواهد شد. شما برای راهاندازی برق باید مبلغی به KIBTEKپرداخت کنید.

·شما برای ثبت درخواست به قرارداد فروش مهر شده، سند ثبتی اداره ثبت املاک و سند شناسایی رسمی ( کارت شناسایی یا پاسپورت) نیاز دارید. به منظور وصل کنتور آب، باید درخواستی در ادارهی آب شهرداری گیرنه یا شهرداری مربوطه ( آلسانجاک و چاتالکوی) ثبت کنید. شما برای ثبت درخواست به قرارداد فروش مهرشده، سند ثبتی ادارهی املاک مربوطه و سند شناسایی رسمی (کارت شناسایی یا پاسپورت) نیاز دارید


مسائل مهمی که باید در نظر گرفته شوند

· توصیه میشود که شهروندان خارجی مراقب موضوعات ذیل باشند:

·مسائلی مانند اینکه آیا محدودیتی مانند، در گِرو بودن، مالیات و ...، روی ملک غیرمنقول وجود دارد یا نه و اینکه آیا بیانیه یا شرایطی شخصی که مانع فروش ملک غیرمنقول باشد وجود دارد یا نه، باید از ادارهی ثبت اسناد استعلام شود

· توصیه نمیشود با افرادی که قابل اطمینان یا متخصص نیستند و شرکتهایی که در حوزهی مربوطه ثبت نشدهاند کار کنید.

· توصیه میشود اول مشخصات فنی و جزئیات پروژهی مربوط به ملک غیر منقولی که قرار است خریداری شود را کاملاً متوجه شوید، سپس قرارداد را امضا کنید. لازم به ذکر است که بعد از امضا، قرارداد برای هر دو طرف الزام آور است.

· اگر ملک غیرمنقولی که قرار است خریداری شود هنوز در فاز ساخت و ساز است، توصیه میشود که از پیمانکار سوال شود که آیا مجوز پروانهی ساخت برای پروژه را دارند یا نه.

· باید به صورت واضح قیمت کل فروش ملک غیرمنقول خریداری شده درک شود و تمام کاربریها و ارقام باید به صورت واضح در موافقتنامهای که بین طرفین بسته میشود؛ بیان شود. تمام چیزهایی که قول آن به خریدار داده شده است باید در قرارداد ذکر شوند و تمام هزینههای مربوط به قرارداد باید پرداخت شده و درخواست رسمی باید طی 30 روز به ادارهی ثبت اسناد و املاک ارسال شود.


انواع سند مالکیت املاک غیرمنقول که میتوانید در جمهوری ترک قبرس شمالی بخرید

· اسنادی با مالکیت مطلق پاک مربوط به قبل از سال 1974، سند مالکیتهای مربوط به املاک غیرمنقول که به قبرسیها ترک تبار، بریتانیاییها و سایر ملیتها تعلق دارند و به قبل از سال 1974 مربوط میشوند..

·  Exchange اسناد املاک معاوضهای، قبرسیهای ترک تبار که املاک از دست رفتهی خود در قبرس جنوبی را در جمهوری ترک قبرس شمالی ثبت کرده اند و در عوض آن، امتیازاتی به دست آوردهاند که میتواند برای خرید ملک در قبرس شمالی استفاده شود و به این ترتیب آنها میتوانند املاکی که توسط قبرسی های یونانیتبار رها شده است را به عنوان معاوضه بخرند.

·  اسناد املاک سرزمین اصلی ترکها، اسناد مالکیتی که توسط دولت جمهوری ترک قبرس شمالی بعد از سال 1974 به کهنهسربازان جنگ، خانوادهی آنها و افرادی که از سرزمین اصلی ترکیه دعوت شدند تا در جمهوری ترک قبرس شمالی زندگی و کار کنند، و مردمی که از جنوب به شمال آمدند ولی صاحب ملکی نبودند، داده شده.


واحدهای اندازهگیری مساحت قبرس شمالی

موارد ذیل واحدهای اندازهگیری کاربردی در قبرس شمالی هستند:ern Cyprus

·  ۱ Dönüm = ۴ Evlek = ۱۴.۴۰۰ ay2 = ۱.۳۳۸ متر مربع

·  ۱ Evlek = ۳۶۰۰ ay2 = ۳۳۴.۵ متر مربع

·  ۱ متر مربع = ۱۰.۷۶ ay2

Emtan Construction

Emtan Construction

Emtan Construction

Emtan Construction

Emtan Construction

Emtan Construction

Emtan Construction

Emtan Construction

Emtan Construction

Emtan Construction