ویدیو به روز شده Emtan Olive Hill آپریل سال ۲۰۲۲
وضعیت فعلی ساخت و ساز پارک Emtan West - آوریل 2022
Emtan Green Park واحد نمونه پروژه